×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Istoria Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune se află în conexiune directă cu apariţia şi dezvoltarea Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Încă de la înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI) au existat germenii apariţiei unei facultăţi de sine stătătoare, cu specific contabil, dat fiind faptul că s-a manifestat „intenţia de a pregăti specialişti în domeniul contabilităţii”.

1913 › Înființarea Academiei prin Decret Regal, sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI)
1913

Germenii apariţiei unei facultăţi

Potrivit primului „Regulament privind organizarea şi administrarea AISCI” din anul 1913, erau prevăzute cursuri de „contabilitate comercială” pentru studenţii din anul I şi anul II.

1919

Cursuri specifice de contabilitate

Contabilitatea (iniţial comercială, apoi generală) era un curs comun predat la toate secţiunile, iar pentru fiecare secţiune erau şi cursuri de contabilitate adaptate specificului acesteia. Spre exemplu, în anul universitar 1919-1920 existau următoarele cursuri specifice de contabilitate: Contabilitatea comercială şi de bancă la secţiunea „Comerţ, bancă, asigurări”, Contabilitate (în întreprinderi industriale) la secţiunea „Industrială”, respectiv Contabilitatea (publică) la secţiunea „Administraţie economică, consulară”).

1921

Înfiinţarea Corpului Contabililor Experţi şi Contabililor Autorizaţi

Vasile M. Ioachim (1891-1976) a fost asistent, conferenţiar şi profesor de contabilitate în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti și a urmat cursurile Şcolii de Înalte Studii Comerciale (Handelshochschule) din Berlin (1911-1912). În perioada 1910-1947, V. M. Ioachim a fost colaborator şi apoi redactor şef al Revistei Generale de Comerţ şi Contabilitate, prima de acest fel din România. De asemenea, acesta a avut un rol important în înfiinţarea Corpului Contabililor Experţi şi Contabililor Autorizaţi (1921), fiind totodată şi membru în primul Birou Permanent al Consiliului Superior din anul 1921. Dintre lucrările publicate, amintim: Tratat de contabilitate cu aplicaţie la industrie (1944).

1923-1933

Sunt publicate cursurile profesorul Spiridon Iacobescu (1877 – 1967)

Cursurile predate studenţilor de profesorul Spiridon Iacobescu au fost publicate iniţial în „Revista cursurilor Academiei Comerciale” şi ulterior sub formă de volum tipărit sub denumirea de Curs de contabilitate generală în legătură cu dreptul şi legile speciale comerţului, trei volume, 1923-1933. Spiridon Iacobescu a fost profesor de contabilitate de la înfiinţarea Academiei în anul 1913 până în anul 1942.

1933

Profesorul Grigore Trancu-Iaşi

Din 1933, Grigore Trancu-Iaşi (1874-1940) devine profesor de contabilitate la Academie. Un rol aparte în dezvoltarea contabilităţii l-a avut şi în ceea ce priveşte profesia contabilă, în calitate de membru fondator şi preşedinte de onoare în cadrul primului Birou Permanent al Consiliului Superior al Corpului Contabililor Experţi şi Autorizaţi din România (1921). Evoluţia sa profesională a fost marcată şi de faptul că a fost, în egală măsură, un om politic, membru al Partidului Naţional Liberal. În această calitate a fost iniţiator al mai multor legi, dar a deţinut şi funcţii importante, fiind Ministru al Muncii şi Ocrotirilor Sociale, respectiv Ministru al Cooperaţiei. Dintre lucrările sale amintim: Manual de contabilitate (1938).

1939

"Catedre"

Un aspect specific acestei perioade este faptul că noţiunea contemporană de „catedră” în învăţământul superior avea un alt înţeles, în sensul că disciplinele erau structurate pe „catedre de curs" (ocupate numai de profesori titulari) şi „conferinţe" (ocupate de conferenţiari titulari). Spre exemplu, în noiembrie 1939, disciplina Contabilitate generală şi aplicată avea alocate două „catedre”, iar disciplina Ştiinţa şi legislaţia financiară avea alocate „o catedră şi o conferinţă”

1943

Profesorul Ion Evian (1890 - 1961)

A fost profesor definitiv, fiind solicitat să predea, începând cu anul 1943, disciplina Contabilitate generală şi aplicată în cadrul Academiei Comerciale din Bucureşti, după o experienţă de 21 ani în predarea disciplinei Economia întreprinderilor la Academia din Cluj. Profesorul Evian, „pe lângă contribuţia sa pe tărâmul disciplinei contabile, a iniţiat primele lucrări pentru standardizarea documentelor contabile”. Dintre lucrările sale amintim: Teoria conturilor (1940), Cercetări asupra unor „Probleme de filozofie contabilă” (1942), Ultima verba… (1943), Contabilitatea dublă – înţelegerea raţională a economiei acestui sistem de înregistrări contabile (1946).

1947

Elemente şi principii de Ştiinţă Contabilă

Ştefan I. Dumitrescu (1893 - 1978) a fost profesor definitiv, ce a predat disciplinele „Monedă-credit”, „Tehnică bancară” şi „Contabilitate generală”. A fost licenţiat al Şcolii Superioare de Comerţ (Hochhandelschule) din Berlin şi doctor al Academiei Comerciale din Bucureşti. Lucrările principale elaborate de acesta au fost: Plăţile fără numerar - teză de doctorat (1931), Manual de credit şi bancă (1941), Moneda, schimbul, tehnica şi gândirea monetară (1944). În anul 1947 a publicat lucrarea Elemente şi principii de Ştiinţă Contabilă în care „subliniază ideea contradictorie mult discutată anterior de profesorul I. Evian, potrivit căreia contabilitatea îndeplineşte toate condiţiile unei ştiinţe”

1949

Secţia Contabilitate în cadrul Facultăţii de Finanţe

Prima recunoaştere distinctă a unei specializări în domeniul contabilităţii este realizată în anul universitar 1949-1950, perioadă în care se înfiinţează Secţia Contabilitate în cadrul Facultăţii de Finanţe.

1951

Constituirea catedrei de analiză economico-financiară

Constituirea catedrei „cu specific de analiză economico-financiară” s-a realizat în anul 1951, printr-o decizie a Ministerului Învăţământului Public, prin care se nominalizau catedrele şi personalul didactic din cadrul ISEP - Bucureşti pentru anul universitar 1951-1952. În acest document a fost consemnată pentru prima data Catedra de Analiza activităţii economice.

1958

Facultatea de Finanţe, Credit şi Evidenţă Contabilă

În anul universitar 1958-1959,  denumirea Facultăţii de Finanţe devine Facultatea de Finanţe, Credit şi Evidenţă Contabilă. În cadrul acesteia, existau două secţii distincte: Finanţe-credit şi Evidenţă contabilă, iar durata studiilor era de 5 ani pentru forma de învăţământ la zi şi şase ani pentru forma de învăţământ fără frecvenţă (introdusă în anul universitar 1951-1952). Această schimbare de denumire prefigura necesitatea apariţiei unei facultăţi de sine stătătoare cu specific contabil.

1958

Victor Puchiţă: decan în perioada 1958-1966

După obţinerea, în anul 1953, a titlului de „Doctor în economie”, specialitatea „Contabilitate”, profesorul Victor Puchiţă a ocupat prin concurs, în anul 1953, postul de conferenţiar la Catedra de Contabilitate din ISEP, iar din anul 1970 până în momentul pensionării a ocupat un post de profesor. În anul 1954 a fost numit şef al Catedrei de Contabilitate, funcţie pe care a deţinut-o, fără întrerupere, 33 de ani. În paralel cu funcţia de şef al Catedrei de Contabilitate, în perioada 1959-1966, timp de opt ani, a îndeplinit şi funcţia de decan al Facultăţii de Finanţe - Contabilitate din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Dintre lucrările ştiinţifice reprezentative, elaborate în calitate de autor sau coautor, amintim: Organizarea şi conducerea contabilităţii întreprinderilor industriale (1981), respectiv Contabilitatea - ştiinţă fundamentală şi aplicativă (1979).

1964

Facultatea de Finanţe, Credit şi Contabilitate

În anul universitar 1964-1965, facultatea și-a schimbat denumirea în Finanţe, Credit şi Contabilitate. În perioada anilor ’60, facultatea a avut o dezvoltare constantă, devenind cea mai mare din Academie.

1967

Facultatea de contabilitate - entitate distinctă

Începând cu anul universitar 1967-1968, Institutul de Ştiinţe Economice a devenit Academia de Studii Economice, în cadrul căreia procesul de învăţământ este structurat în cadrul a şase facultăţi. Această schimbare a adus după sine şi apariţia, la 1 octombrie 1967, pentru prima dată ca entitate distinctă, a Facultăţii de Contabilitate, facultate ce nu era diferenţiată prin secţii, având un profil unitar.

Admiterea la facultate presupunea susţinerea şi promovarea unui examen, probele de concurs fiind: matematică - algebră, trigonometrie (examen scris şi oral) şi economie politică (examen scris). În cadrul facultăţii, durata de studii era de patru ani, studenţii putând urma studiile în cadrul formei de învăţământ zi sau fără frecvenţă.

1968

Dumitru Mărgulescu: decan în perioada 1968-1972, Facultatea de Contabilitate

Doctor în economie, specializarea „Analiza activităţii economice” din anul 1954, a fost şeful Catedrei de Analiză economico-financiară din Academia de Studii Economice din Bucureşti 34 de ani, dar şi decanul Facultăţii de Finanţe şi Contabilitate, având o contribuţie majoră la structurarea învăţământului superior economic. Dintre distincţiile primite, amintim: ordinul Meritul Ştiinţific, diploma M.E.I. de profesor evidenţiat, laureat al premiului P. S. Aurelian acordat de Academia Română (1986), precum şi diploma Omnia, respectiv Diploma de Excelenţă acordate de ASE Bucureşti. A scris numeroase lucrări ştiinţifice, dintre care amintim: Analiza activităţii economice a întreprinderilor industriale (1958), Diagnostic economico-financiar: Concepte, metode, tehnici (1994), Analiza economico-financiară în industrie, comerţ şi turism (2001).

1973

Primul centru de documentare în profil contabil-financiar

În anul 1973 s-a hotărât înfiinţarea unui „Centru de documentare în profil contabil-financiar”. Acesta a funcţionat iniţial în cadrul catedrei sau într-o sală de seminar, primul conducător al centrului fiind prof. dr. Dumitru Vişan. Fondul de cărţi destint centrului de documentare al catedrei s-a format în decursul anilor din contribuţii personale, realizate sub forma donării unor cărţi de către cadrele didactice din catedră, iar printre primii donatori au fost profesorii: C. G. Demetrescu, Alexandru Ştefănescu, Victor Puchiţă, Mihai Ristea, Angela Iordache. O contribuţie semnificativă la creşterea fondului de cărţi a avut-o prof. dr. Constantin G. Demetrescu.

1974

Reorganizare

O altă reorganizare importantă a procesului de învăţământ a avut loc în anul universitar 1974-1975. Acesta este momentul în care a fost decisă unirea Facultăţii de Contabilitate cu Facultatea de Finanţe sub noua denumire de Facultatea de Finanţe - Contabilitate. Unirea a fost impusă prin Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilelor şi specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, prin care se stabileşte un singur profil economic, cu şapte specializări, una din acestea fiind Finanţe - Contabilitate. Odată cu această unire, durata studiilor a revenit la 4 ani.

1991

Înfiinţarea Catedrei de Informatică de gestiune

Are loc înfiinţarea Catedrei de Informatică de gestiune, în anul 1991, prin desprinderea colectivului de Prelucrare automată a datelor din cadrul Catedrei de Contabilitate marchează debutul unei noi perioade, caracterizate prin inovare şi adaptare continuă la evoluţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie. Primul şef de catedră a fost prof. dr. Alexandru Ştefănescu, personalitate marcantă, care a contribuit la dezvoltarea informaticii de gestiune în România.

1990

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate

Schimbarea în plan economic şi politic survenită în România ca urmare a Revoluţiei din Decembrie 1989 a condus şi la schimbări de ordin administrativ, ce au afectat atât modul de organizare a facultăţii, cât şi conţinutul disciplinelor predate.  Începând cu luna ianuarie 1990, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, reuneşte două secţii: Finanţe şi bănci, respectiv Contabilitate şi informatică de gestiune. Din punct de vedere al modului în care erau organizate cadrele didactice, existau cinci catedre: Finanţe şi monedă, Contabilitate, Analiză economico-financiară, Informatică de gestiune şi Drept.

1993

Facultatea de Gestiune şi Contabilitate

În anul 1993, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate se scindează în două facultăţi: Facultatea de Finanţe - Bănci şi Facultatea de Gestiune şi Contabilitate. În cadrul celei din urmă, existau două specializări: Contabilitate şi informatică de gestiune, respectiv Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderii. Acesta este şi anul în care se decide scurtarea perioadei de studii de la 5 ani la 4 ani.

1990-1991

Centrul de documentare în profil contabil şi financiar.

Un loc aparte în cadrul facultăţii îl ocupă activitatea de cercetare ştiinţifică. În timp, modul în care a fost gândită şi apreciată această activitate a fost diferit. Astfel, la începutul anilor 1990, exista Centrul de documentare în profil contabil şi financiar. Începând cu anul 1991, conducerea centrului a fost preluată de profesorul Octavian Bojian. Acesta a avut o contribuţie definitorie în amenajarea bibliotecii centrului, precum şi în formarea şi extinderea fondului de cărţi, contribuind uneori cu resurse financiare proprii pentru dotarea centrului.

1993

Mihai Ristea: decan în perioada 1993-1996

A absolvit Facultatea de Contabilitate din Academia de Studii Economice Bucureşti (1962) cu diplomă de merit, fiind „repartizat” ca preparator la Catedra de Contabilitate. Pe parcursul activităţii universitare, a fost decan (1990-1996), prorector al Academiei de Studii Economice (1996-2000) şi şef al catedrelor Contabilitate, respectiv Contabilitate, audit şi control de gestiune (2000-2008). De asemenea, a deţinut calitatea de profesor consultant al unor foruri legislative şi/sau profesionale (Ministerul Finanţelor, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Colegiul Consultativ al Contabilităţii (vicepreşedinte)). Este membru fondator și vicepreşedinte al CECCAR şi membru fondator al Asociaţiei Române de Contabilitate (ARC). De asemenea, se remarcă deținerea unor funcţii importante în diverse organisme profesionale, precum și rolul-cheie avut în reformarea contabilităţii din România. Pentru activitatea sa a primit numeroase distincţii, dintre care menţionăm: diploma Opera Omnia pentru întreaga activitate în domeniul cercetării ştiinţifice în economie, diploma Georgescu Roengen pentru cercetarea ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, Diploma de Laudă pentru cercetare ştiinţifică, Ordinul Meritul pentru învăţământ cu gradul de Comandor, diploma de excelenţă pentru întreaga activitate, titlul de profesor emerit pentru excelenţă didactică şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice, etc. Este autor sau coautor a numeroase cărţi, dintre care amintim: Bilanţul în gestiunea patrimoniului (1989), Noul sistem contabil din România (1994) şi Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile (2012).

1994

Lansarea programelor de studii aprofundate

Anul universitar 1994-1995 a reprezentat anul de debut pentru programele de studii aprofundate organizate în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În acest sens, au fost create următoarele specializări: Decizie şi control în contabilitate, Audit şi management contabil şi Informatica sistemelor informaţionale de gestiune (transformat în 1999-2000 în Sisteme informatice de gestiune), fiecare dintre cele trei specializări având un număr de 10 locuri scoase la concurs.

1996

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

În anul universitar 1996-1997, „consiliul facultăţii întrunit la 30.01.1996 a hotărât schimbarea denumirii facultăţii în Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Până în anul 2002, au existat 2 pachete opţionale: Contabilitate şi diagnostic de întreprindere, respectiv Audit şi control de gestiune. Din anul universitar 2002-2003 există o singură specializare, Contabilitate şi informatică de gestiune.

1996

Niculae Feleagă: decan în perioada 1996-2000

A absolvit Facultatea de Contabilitate din Academia de Studii Economice Bucureşti (1970) şi a finalizat Studiile Aprofundate în Ştiinţe de Gestiune la Universitatea Paris IX Dauphine, Franţa (1992). A fost şef de catedră (1995-1996 şi 2000-2008) şi decan al facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (1996-2000). Pe lângă activitatea didactică desfăşurată la ASE, a predat la: Université Pierre Mèndes, l'Institut d'Administration des Entreprises, Grenoble, Franţa (2009), Institut National de Techniques Economiques et Comptables Paris, Franţa (1997-2000) şi Universités de Pau, Institut d’Administration des Entreprises, Franţa (1993). A fost membru în Comitetul pentru Profesionişti Contabili (PAIB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (2008-2010) precum şi reprezentant al CECCAR în grupul de lucru “Guvernanţă corporativă” (2005-2006) şi în grupul de lucru “Contabilitate” (1998-2001) ale Federaţiei Europene a Experţilor Contabili. Un aspect semnificativ este reprezentat de contribuția deosebită avută în ceea ce privește reformarea sitemului contabil din România. Este autor sau coautor a numeroase cărţi, dintre care amintim: Sisteme contabile comparate (1995: lucrare căreia i-a fost acordat premiul Virgil Madgearu al Academiei Române); Dincolo de frontierele vagabondajului contabil (1997) şi Tratat de contabilitate financiară (1998).

1997

Doctorat

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru 7 programe de doctorat,  în domeniile fundamentale Științe economice și Drept: Cibernetică și statistică economică, Contabilitate, Economie, Finanțe, Management, Marketing, Relații economice internaționale, Drept.

De altfel, Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate și, implicit, de a acorda titlul de doctor în științe economice în anul 1921.

1998

Sistem de credite transferabile și învățământ la distanță

În anul universitar 1998-1999, schimbările survenite în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în mod similar celorlalte facultăţi din ASE, au fost: introducerea Sistemului Creditelor Transferabile (ECTS – European Credit Transferred System), respectiv introducerea învăţământului organizat la forma de învăţământ la distanţă, renunţându-se totodată la formele tradiţionale (seral şi fără frecvenţă), care au intrat în lichidare.

1999

Centre teritoriale (învățământ la distanță)

Centrul ID Deva

Începând cu anul universitar 1999-2000, în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune au apărut centrele teritoriale, acestea desfăşurându-şi activitatea în următoarele localităţi: Alexandria, Buzău, Deva, Slatina, Târgovişte. Ulterior au apărut centre teritoriale ale facultăţii şi la Călăraşi, Covasna şi Piatra Neamţ.

1999

Primele programe de masterat

O altă schimbare în ceea ce priveşte oferta educaţională existentă la nivelul facultăţii s-a produs în anul universitar 1999-2000, moment în care au apărut programele de masterat. Acestea erau încadrate în categoria studiilor postuniversitare şi au funcţionat o perioadă în paralel cu studiile aprofundate, ulterior renunţându-se la cele din urmă. Durata de studii era de 3 semestre. Caracteristica principală a fost aceea că numărul de locuri scoase la concurs a crescut faţă de varianta programelor de studii aprofundate, foarte multe dintre locuri fiind cu taxă. Primul program de masterat al facultăţii a fost Contabilitate şi control de gestiune, acesta fiind redenumit în anul universitar 2001-2002 Management contabil şi audit financiar.

2000

Pavel Năstase: decan în perioada 2000-2008

A absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti în 1975 şi Universitatea Bucureşti – Facultatea de Matematică în 1989.  A fost prodecan (1996-2000) şi decan (2000-2008) al facultăţii Contabilitate şi Informatică de Gestiune. A fost vicepreşedinte al „International Association for Accounting Education and Research (IAAER)” şi membru in bordul editorial al revistei internaţionale IJAIM (International Journal of Accounting and Information Management). În perioada 2002-2005 a fost secretar de stat Ministerul Administraţiei Publice – director general al Institutului Naţional de Administraţie.  Pavel Năstase a fost director al Departamentului de Acreditare din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România (ARACIS) (2010-2012), iar din 2011 este expert evaluator al European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Pe parcursul mandatelor de decan a realizat acreditarea programului de licenţă al facultăţii CIG de către Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
În perioada 2008-2012, Prof. dr. Pavel Năstase a fost prorector și în mandatul din martie 2012 -2016 Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. În 2017 a fost numit Ministru ale Educației în Guvernul României.

2002

Centrul de studii şi documentare în contabilitate şi informatică de gestiune (CSCIG)

Începând cu anul 2002, în baza unei documentaţii depusă la CNCSIS, profesorul Ion Ionaşcu a acreditat Centrul de studii şi documentare în contabilitate şi informatică de gestiune (CSCIG).

Centrul este constituit ca o structură de cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă, în domeniul contabilităţii, controlului de gestiune, auditului, analizei şi informaticii de gestiune ce funcţionează în cadrul Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. Activitatea centrului este condusă de un Consiliu Ştiinţific, iar conducerea executivă revine directorului centrului, funcţie deţinută în prezent de prof. dr. Ion Ionaşcu. În activitatea centrului este inclusă şi sprijinirea cercetărilor doctorale, prin orientarea acestora spre metodologiile actuale de cercetare şi valorificare a rezultatelor cercetărilor.

2002

Revista JAMIS

O realizare importantă în plan ştiinţific o reprezintă revista facultăţii, Journal of Acounting and Management Information Systems. Aceasta este publicată trimestrial, începând cu anul 2002 şi a devenit rapid o revistă cu renume în mediul academic din România. Autorii articolelor publicate în cadrul revistei sunt cercetători prestigioşi, dar şi tineri entuziaşti din domeniile contabilităţii, analizei financiare, sistemelor informatice de gestiune, respectiv dreptului, atât din ţară, cât şi din străinătate. Revista este indexată în mai multe baze de date internaţionale reprezentative. Prestigiul revistei este dat şi de faptul că a fost semnat un acord de colaborare cu International Journal of Accounting and Information Management, revistă publicată de Emerald.

2005

Programe de studii pe modelul Bologna

O nouă schimbare în modul de organizare a studiilor a apărut începând cu anul universitar 2005-2006. Ca urmare a faptului că România a aderat la modelul Bologna, în cadrul Facultății de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a fost adoptat sistemul european de studii, ce constă în următoarele nivele: licenţă (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani).  Din acest moment, atât învățământul la zi şi cel la distanţă au avut o durată egală de studii, de 3 ani.

2005

Acreditarea ACCA (Association of Chartered Certified Accountant)

Un plus de valoare adăugată pentru facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune este dat de acreditarea ACCA. Astfel, pe parcursul anului 2005, în urma demersurilor făcute de conducerea facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune la departamentul de acreditare ACCA din Glasgow, s-a obţinut echivalarea noului program de licenţă cu durata de 3 ani, care a început în anul 2005, cu partea 1 şi 2 din programul de certificare profesională ACCA (Professional Examination Scheme).

2006

Conferința internațională AMIS - prima ediție

O realizare marcantă a membrilor Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune este conferinţa internaţională anuală Accounting and Management Information Systems (AMIS), ce se desfășoară anual începând cu anul 2006. Conferinţa atrage anual numeroase lucrări, având, de regulă, peste 100 participanţi atât din România, cât şi din străinătate. Volumul acestei conferinţe este clasificat ca ISI Proceedings.

2006

Programe de masterat cu predare în limbi străine

Un element de noutate îl reprezintă faptul că, în anul universitar 2006-2007, apar două programe de masterat noi, cu o durată de studii de 4 semestre, având ca particularitate faptul că studiile se desfăşoară într-o limbă străină: Contabilitate, control şi audit (CCA), în limba franceză, respectiv Contabilitatea afacerilor (ACCA), în limba engleză. Cele două programe de masterat au adus un plus de valoare facultăţii, prin adăugarea de vizibilitate în plan internaţional. De asemenea, trebuie remarcat faptul că studenţii celor două programe de masterat au beneficiat atât de experienţa profesorilor din ASE, cât şi de cea a profesorilor de la universităţi de prestigiu din Europa. Masteratul de aprofundare Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limba română şi engleză) a funcţionat în perioada 2008-2010, la una din seriile de la acest program disciplinele fiind predate în limba engleză .

2007

Serie de licență cu predare în limba egleză

Un alt moment important în istoria facultăţii îl reprezintă anul universitar 2007 - 2008, moment în care studenţii uneia din seriile constituite la programul licenţă au avut posibilitatea de a studia în limba engleză, ca urmare a acreditării, situaţie care s-a menţinut şi pentru studenţii înmatriculaţi în anul universitar următor.

2008

Vasile Răileanu: decan în perioada 2008-2012

În perioada 2008-2012, postul de Decan al facultății a fost ocupat de domnul profesor Răileanu Vasile.
Acesta este absolvent al facultății de Finanţe - Contabilitate, specializarea Finanţe-Contabilitate din Academia de Studii Economice Bucureşti (1978) şi doctorat în Contabilitate (1997). Este cadru didactic la ASE din anul 1981. A fost prodecan al facultăţilor: Finanţe Bănci şi Contabilitate, Gestiune şi Contabilitate, Contabilitate şi Informatică de Gestiune (1991-1999), membru al Consiliului Superior al CECCAR, Camerei Auditorilor Financiari din România şi al Ordinului Experţilor Contabili din Franţa.  A fost şeful Compartimentului de Audit Public Intern ASE şi Manager Bursa Guvernul României. A obţinut Diploma Internaţională de Management la Şcoala Superioară de Studii Economice şi Politice IESUG – Toulouse, Franţa, 1992.  Este autor sau coautor a numeroase cărţi, dintre care amintim: Contabilitatea financiară a întreprinderii (2004), Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate IAS 17 Leasing (2004) şi Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate IAS 34 Raportarea financiară interimară (2004).

2012

Liliana Feleagă: decan în perioada 2012-2020

A absolvit Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Academia de Studii Economice Bucureşti (1993) şi a susţinut doctoratul în Contabilitate (1998). A fost reprezentant al CECCAR în grupul de lucru „Sector public” (2004-2005) al Federaţiei Europene a Experţilor Contabili. A fost şef de catedră în perioada 2008-2011,  membru în comisia de specialitate „Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor” a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, director al departamentului „Cercetare ştiinţifică: proiecte, evenimente şi publicaţii” al AFER. A publicat, în calitate de autor sau coautor, numeroase lucrări dintre care amintim: Cererea şi oferta de informaţii contabile (1998), Politici şi opţiuni contabile (2002) şi Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională (2005).

2013

Eveniment Centenar - ASE 100

În luna aprilie 2013, Facultatea de contabilitate și informatică de gestiune a sărbătorit alături de celelalte facultăți din Academie intrarea într-un nou secol de existență a instituției noastre.

Conducerea facultăţii Contabilitate şi Informatică de gestiune a fost asigurată în momentul Centenarului de următoarele echipă: decan – prof. dr. Liliana Feleagă, prodecani: prof. dr. Daniela Artemisa Calu, conf. dr. Nadia Albu, conf. dr. Andrei Stanciu.

2017

Prima ediție a concursului de contabilitate pentru elevi

În data de 6 mai 2017, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a organizat prima ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu profil economic. La concurs au participat elevi, din clasele a XI-a și a XII-a, de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Școala Superioară Comercială N Kretzulescu, Colegiul Economic "Costin C Kirițescu" și Colegiul Economic A.D. Xenopol.

PREZENT
TOP