×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT – ROSE

Contact și înscrieri în proiect: rose@cig.ase.ro

PROCIG - ROSE

Grupul țintă al proiectului este de 300 studenți din anul I, învățământ de licență cu prezență în campus, de la Facultatea CIG din cadrul ASE București.

Metodologia de selecție a studenților elaborata în cadrul proiectului va respecta principiile egalității de șanse prevăzute în Legea 229/2015, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. De activitățile proiectului vor beneficia preponderent studenții din categoriile menționate, dar va fi permisă înscrierea tuturor studenților anului I care doresc acest lucru.

Studenții care doresc să se înscrie în grupul țintă sunt rugați să depună formularele completate la secretariatul facultății (MARTI, MIERCURI, JOI ÎNTRE ORELE 12 – 14 , 16 – 18)

Șanse de succes pentru studenții contabili din anul I

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) își propune să găsească cele mai bune soluții pentru reducerea abandonului universitar, prin implicarea directă a studenților, prin familiarizarea acestora cu mediul universitar și cu procesul educațional. Succesul societăţii este determinat cu precădere de performanţele înregistrate în cadrul sistemului de învățământ, de nivelul de educaţie.

Prezentul proiect își propune analiza cauzelor și proiectarea, aplicarea unui pachet de activități care să prevină și să limiteze riscul de abandon al studiilor universitare manifestat la nivelul studenților din anul I, CIG, ASE București.

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare din cadrul CIG, prin integrarea în programe remediale a unui număr de 300 de studenți, aflați în situația de risc de abandon și prin implementarea unor programe de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), programe remediale; activități de dezvoltare a competențelor socio–emoționale; consiliere profesională și orientare în carieră; workshop-uri în domenii specifice; vizite de studii; campanii de conștientizare.

Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost prevăzute trei obiective specifice, care au în vedere: reducerea numărului de studenți care abandonează studiile universitare în anul I de la CIG, creșterea ratei de promovabilitate a studenților la finalul anului I de studiu, de la 86,71%  la 88,71% pentru fiecare din cei doi ani universitari în care se desfășoară proiectul și îmbunătățirea competentelor socio–profesionale ale studenților și creșterea gradului de adaptabilitate la cerințele pieței forței de muncă pentru un număr de 300 de studenți. Rezultatele asumate în cadrul proiectului vor fi realizate prin intermediului unui pachet de 8 activități, toate fiind propuse într-o manieră coerentă și integrată, în raport cu specificul programului de finanțate ROSE, cu strategia ASE București și a Facultății CIG dar și cu particularitățile grupului țintă, constituit din 300 studenți în anul I, învățământ de licență cu prezență în campus.

Ansamblul resurselor care vor fi utilizate în cadrul proiectului (financiare, umane, materiale) respectă principiile de eficiență, eficacitate, transparență, egalitate de șanse în concordanta cu cadrul legislativ specific pe plan național și european.

Obiectivul general al proiectului în constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea CIG din cadrul ASE din București prin integrarea în programe remediale a unui număr de 300 de studenți, aflați în situația de risc de abandon și prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pentru aceeași colectivitate de studenți.

Obiective specifice:

OS1. Reducerea numărului de studenți care abandonează studiile universitare în anul 1 de la Facultatea CIG prin implicarea în programe remediale a unui număr de 300 de studenți, care fac parte din categoria celor cu risc major de abandon;

OS2. Creșterea ratei de promovabilitate a studenților la finalul anului I de studiu, de la 86,71% (media ultimului an de studii finalizat la momentul depunerii proiectului: 2017-2018) la 88,71% pentru fiecare din cei doi ani universitari în care se desfășoară proiectul (2019-2020 și 2020-2021)

OS3. Îmbunătățirea competentelor socio – profesionale a studenților și creșterea gradului de adaptabilitate la cerințele pieței forței de munca pentru  un număr de 300 de studenți.

Efectele așteptate ale proiectului sunt: menținerea studenților cu risc de abandon în sistemul educațional universitar, reducerea absenteismului studenților și a fenomenului de abandon, creșterea numărului studenților care finalizează studiile universitare, creșterea nivelului de pregătire al absolvenților, crearea de oportunități pentru integrarea grupului țintă în piața forței de muncă, multiplicarea șanselor grupurilor defavorizate și incluziunea sociala. Dezvoltarea și multiplicarea efectelor se va realiza pe două direcții respectiv una preventivă și alta corectivă. Efectele proiectului se vor resimți la nivelul beneficiarilor, prin conștientizarea acestora asupra beneficiilor absolvirii studiilor, prin clarificarea traseului școlar și profesional necesar a fi urmat pentru a-și îndeplini potențialul, prin susținerea individuală a acestora pentru depășirea dificultăților de adaptare la mediul universitar și a dificultăților de învățare. Asigurarea unui pachet integrat de servicii de orientare, consiliere și dezvoltare personală, dublat de vizitele în organizații relevante pentru domeniul de studii universitare, susține dezvoltarea unui sistem eficient de reducere a riscului de abandon a studenților, construcție a carierei și, implicit la creșterea ocupabilității și inserției sustenabile a viitorilor absolvenți.

Activitățile proiectului își propun dezvoltarea unor competente de comunicare, a unor abilități de munca în echipă, folosirea unor metode de învățare–evaluare bazate pe furnizarea de cât mai multe exemple practice, din viața reală, conștientizarea și asumarea responsabilităților de către tinerii studenți. Proiectul dorește sa sprijine studenții să se familiarizeze cu programele universitare, să organizeze activități menite dezvoltării lor personale și a creșterii stimei de sine, gândirea critică, luarea de decizii și asumarea de responsabilități, lucrul în echipă, inițiativă, organizarea și evaluarea resurselor individuale.

A.I. Desfășurarea unor campanii de conștientizare privind riscurile și consecințele asociate abandonului universitar  în rândul studenților anului I ai CIG, din perspectivă personală, profesională, economică și socială a potențialilor beneficiari ai proiectului.

A.II. Dezvoltarea unor programe remediale pentru studenți cu scopul de a stimula finalizarea studiilor universitare (prevenirea abandonului) şi îmbunătățirea ratei succesului universitar pentru studenții din grupurile dezavantajate.

A.III. Dezvoltarea unui program de îndrumare și sprijin (tutorat) pentru studenții din grupul țintă – cu scopul de a facilita integrarea studenților în învățământul universitar, ca parte integrantă dintr-un sistem cultural și social specific vieții studențești, în vederea ameliorării rezultatelor școlare, încurajarea diseminării cunoștințelor și aptitudinilor studențești.

A.IV. Activități de consiliere profesionala și orientare în cariera cu scopul de orientare şi consiliere a studenţilor Facultății de Contabilitate și Informatic de Gestiune, astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional precum și facilitarea relaţiei dintre studenţii şi absolvenţii facultății şi piaţa muncii, să cunoască oportunităţile şi provocările reale ale pieţei muncii.

A.V. Proiectarea și implementarea activităților de coaching, dezvoltare personala și dezvoltarea competentelor socio–emoționale - sunt menite să prevină și să intervină în limitarea fenomenului de abandon a studiilor universitare, să dezvolte studenților stima de sine, încrederea în forțele proprii, să-i ajute să identifice și să realizeze alegerile potrivite, să conștientizeze riscurile abandonului în plan personal și social. Activitățile de coaching, dezvoltare personală și dezvoltarea competentelor socio-emoționale vor fi oferite de specialiști în domeniul psihopedagogic, de la CCOC și DPPD din cadrul ASE București.

AVI. Organizarea a două ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea competențelor pentru 70 de studențipentru crearea unui cadru adecvat în care studenții să identifice problemele specifice generației lor și să ofere posibile răspunsuri propriilor frământări. Atelierele de lucru au în vedere dezvoltarea sistematică a abilităților precum: inteligența emoțională, simțul practic, capacitatea de anticipare și previziune a oportunităților, creativitatea și inovarea.

AVII. Organizarea a 8 vizite de studii cu membrii grupului țintă (câte 4 pe fiecare an de studiu) cu durata de o zi, în care se vor vizita obiective importante din punct de vedere economic, cu semnificație din perspectiva domeniului Contabilitate în regiunea București – Ilfov.

 

Înscrieri în proiect

Vă puteți înscrie în proiect completând următoarele documente(download). Se pot lista față-verso.

Documentele semnate se vor transmite pe adresa: Rose@cig.ase.ro

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
RUNDA DE GRANTURI: II
SCHEMA DE GRANTURI NECOMPETITIVE PENTRU UNIVERSITĂȚI
BENEFICIAR: ASE București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
TITLUL PROIECTULUI: Șanse de succes pentru studenții contabili din anul I
Acord Grant 272/SGU/NC/II/25.11.2019

TOP